Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszowie - informacje

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Ważne informacje nt przeciwdziałania przemocy w Gminie Stryszów

 

Osoby doświadczające przemocy mogą uzyskać pomoc:

– w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stryszowie od poniedziałku do piątku w godz. 07.30 – 15.30

– w Komisariacie Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej całodobowo tel. 47 33 27 450

– w Punkcie Konsultacyjnym w Klubie Abstynenta w Stryszowie “Pomocna Dłoń” tel. 33 879 79 31, gdzie można skorzystać z pomocy psychologa (Pani Anna Majchrzak Korydylewska) lub terapeuty (Pani Jolanta Mikołajek), po wcześniejszym umówieniu spotkania pod nr tel. 33 879 71 50

– w  Urzędzie Gminy w Stryszowie pokój nr 2 dyżuruje Dzielnicowy (tel. 668 013 273) w każdą środę o godz. 09.00-12.00 oraz w pierwszą sobotę miesiąc w godz.: 11.00-14.00

– w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (tel. 517 303 338) pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 09.00-10.30 oraz w trzeci poniedziałek miesiąca w godz. 13.00-14.30

–  w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Radoczy od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-20.00, tel. 33 873 10 01https://oikradocza.pl,  gdzie mogą uzyskać pomoc osoby i rodziny będące w stanie kryzysu, doświadczające sytuacji trudnych. Oferta pomocy w Ośrodku jest bezpłatna i adresowana do wszystkich mieszkańców Powiatu Wadowickiego. Korzystanie z pomocy Ośrodka nie wymaga skierowania. Formy i zakres pomocy świadczonej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej są dostosowywane indywidualnie do potrzeb osób zgłaszających się.

Szczegóły dostępne pod linkiem: 

Zespół Interdyscyplinarny

GOPS

Ośrodek udziela specjalistycznej pomocy dla:

 • osób i rodzin w sytuacji
 • kryzysu rodzinnego,
 • kryzysu małżeńskiego,
 • trudności wychowawczych,
 • przemocy w rodzinie,
 • przemocy seksualnej,
 • utraty, żałoby,
 • zagrożenia samobójstwem,
 • wypadków i katastrof,
 • doświadczenia przestępstwa

 

– Ponadto, na mocy porozumienia zawartego z Powiatem Suskim, mieszkańcy Gminy Stryszów mogą skorzystać z pomocy Zespołu Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej, który w głównej mierze zajmuje się oddziaływaniami w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej. Pomoc udzielana jest natychmiastowo, bez skierowania. ZIK działa w trybie dyżurowym od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 19.00, a w dni wolne od pracy i święta pod nr tel. 33 874 21 01 pełniony jest dyżur całodobowy. Można tutaj uzyskać pomoc psychologiczną, pedagogiczną, skorzystać z mediacji rodzinnej, socjoterapii, grupy wsparcia dla kobiet. Funkcjonuje tutaj także hostel dla ofiar przemocy.

– dzwoniąc na nr telefonu Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”  800 120 002 – czynne całą dobę

Przemoc domowa  może dotyczyć każdego,  niezależnie od pochodzenia, statusu materialnego, wieku, płci, wykształcenia. Może przybierać formy przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej oraz ekonomicznej. Wszystkie te formy mogą występować jednocześnie albo niezależnie od siebie.

Przemoc domowa jest przestępstwem!

Najczęściej przemoc w rodzinie kwalifikowana jest jako przestępstwo z art. 207 k.k., polegające na znęcaniu się fizycznym lub psychicznym nad osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną za względu na jej stan psychiczny lub fizyczny. Przestępstwo to jest ścigane z urzędu.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej, art. 12 nakłada obowiązek zawiadomienia o przestępstwie z użyciem przemocy:

 1. Osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych powzięły podejrzenie o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy domowej, niezwłocznie zawiadamiają o tym Policję lub prokuratora.
 2. Osoby będące świadkami przemocy domowej powinny zawiadomić o tym Policję, prokuratora lub inny podmiot działający na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej.

Również Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego nakłada taki obowiązek: Art.  304.  [Obowiązek zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa]

§  1.  Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję.

 

REAGUJ! NIE BĄDŹ OBOJĘTNY!

 

©2024 Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Zakrzowie

Szukaj