Projekt: "Lepszy start w przyszłość"

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.Gmina Stryszów realizuje projekt pn. "Lepszy start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów z terenu Gminy Stryszów" współfinansowany w ramach podziałania 10.1.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy u 90% uczniów biorących udział
w projekcie tj. 327 uczniów a także wśród 61 nauczycieli ze wszystkich szkół podstawowych na terenie gminy.

Zakres projektu obejmuje zorganizowanie zajęć dodatkowych dla uczniów zgodnie
z zapotrzebowaniem i diagnozami przedstawionymi przez Dyrektorów szkół. W szkole w Zakrzowie.:

  • zajęcia rozwijające uzdolnienia z języka angielskiego oraz języka niemieckiego,
  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego,
  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki,
  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii,
  • zajęcia rozwijające uzdolnienia w zakresie TIK,
  • zajęcia rozwijające uzdolnienia z informatyki,
  • zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczno-przyrodnicze,
  • zajęcia logopedyczne,
  • zajęcia rozwijające umiejętności społeczno-emocjonalne,
  • zajęcia terapeutyczne.

Oprócz zajęć dodatkowych zakres projektu obejmuje uzupełnienie kompetencji
i kwalifikacji nauczycieli a także doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK.

Projekt został dofinansowany w kwocie 1 541 775,66 zł,w tym współfinansowanie UE stanowi 1 354 688,05 zł.

Całkowita wartość  projektu wynosi 1 625 625,66 zł.

Wkład własny Beneficjenta w kwocie 83 850 zł stanowi 5,16% i został wyceniony jako wkład rzeczowy (udostępnienie sal na zajęcia).

©2024 Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Zakrzowie

Szukaj